Wybierz markę i model

Kategoria

Regulamin reklamacji

REGULAMIN REKLAMACJI FIRMY ZATECHSERVIS S.R.O.

1 PODSTAWOWE POSTANOWIENIA

1.1 Niniejszy regulamin reklamacji firmy zatechservis s.r.o., z siedzibą:
Lidická 700/19, Veveří, kod pocztowy 602 00 Brno, REGON: 032 78 263, wpisanej w rejestrze handlowym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, dział C, wpis 84280 („sprzedający“) reguluje podstawowe wzajemne prawa i obowiązki kupującego w związku z egzekwowaniem praw z tytułu wadliwego wykonania lub gwarancji jakości (reklamacja) w przypadku zawierania umów kupna za pomocą środków zdalnej komunikacji, zwłaszcza za pośrednictwem interfejsu sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zatechservis.pl lub w tradycyjnym sklepie sprzedającego.

1.2 Niniejszy regulamin reklamacji stanowi integralną część warunków handlowych sprzedającego („WH“) i jeśli w niniejszym dokumencie nie podano inaczej, to terminy w nim stosowane mają identyczne znaczenie jak w WH. Dla praw i obowiązków nieuregulowanych przez niniejszy regulamin reklamacji lub WH zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne Republiki Czeskiej. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem reklamacji oraz WH jeszcze przed zamówieniem towaru.

2 PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA I GWARANCJA JAKOŚCI

2.1 Jeśli kupujący jest konsumentem, upoważniony jest do dochodzenia praw z tytułu wady, która wystąpi w towarze w okresie 24 miesięcy od odebrania towaru, o ile nie uzgodniono inaczej. Sprzedający w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za to, że w czasie, gdy kupujący odebrał towar (i) towar ma właściwości, które strony uzgodniły, lub które sprzedający lub producent opisał, lub których się kupujący spodziewał uwzględniając charakter towaru, (ii) towar nadaje się do celu, jaki w związku z jego zastosowaniem podaje sprzedający, lub w jakim jest towar tego rodzaju zwykle stosowany oraz (iii) towar spełnia wymogi przepisów prawnych. Jeśli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru, przyjmuje się, że towar był wadliwy już podczas odbioru.

2.2 Jeśli kupujący zawiera umowę kupna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lub też kupujący nie jest konsumentem), termin dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania w przypadku towaru wynosi 12 miesięcy od daty odbioru towaru przez kupującego, z wyjątkiem kompletnych silników, gdzie wynosi on 6 miesięcy (maksymalnie jednak 9 miesięcy od daty wysłania z magazynu sprzedającego), o ile sprzedający i kupujący nie uzgodnili inaczej.

2.3 W przypadku, gdy umowa kupna, karta gwarancyjna (warunki), reklama lub opakowanie towaru określają różne długości okresu gwarancyjnego, obowiązuje okres, który jest z nich najdłuższy.

2.4 W przypadku, gdy towar nie spełnia ww wymogów, kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru bez wad, o ile nie jest to niewspółmierne ze względu na charakter towaru. Jeśli wada dotyczy jedynie komponentu, kupujący może żądać tylko jego wymiany; jeśli nie jest to możliwe, to może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu ceny kupna w pełnej wysokości. Jeśli jest to jednak niewspółmierne ze względu na charakter wady, zwłaszcza, jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

2.5 Prawo do dostarczenia nowego towaru, lub wymiany elementu, przysługuje kupującemu również w przypadku usuwalnej wady, jeżeli nie może odpowiednio użytkować towaru ze względu na powtórne wystąpienie wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad. W takim przypadku kupującemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy kupna.

2.6 Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie zastosuje prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego elementu lub do naprawy, może żądać odpowiedniej obniżki ceny kupna. Kupującemu przysługuje prawo do odpowiedniej obniżki również w przypadku, gdy sprzedający nie może mu dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego elementu lub naprawić towaru, a także w przypadku, gdy nie podejmie działań naprawczych w odpowiednim czasie, lub gdy działania naprawcze stworzyłoby kupującemu znaczne trudności.

2.7 W przypadku uznania wady produkcyjnej, materiałowej lub funkcyjnej towaru, towar ten zostanie bezpłatnie naprawiony lub sprzedający zapewni dostarczenie nowego towaru bez wad.

2.8 Postanowienia wymienione w niniejszym regulaminie reklamacji nie mają zastosowania w przypadku towaru, (i) gdzie wada powstała w wyniku zwykłego użytkowania, lub wynika to z natury rzeczy (np. w wyniku upływu trwałości); (ii) jeśli wada istnieje już w momencie odbioru towaru i z powodu takiej wady strony uzgodnioną obniżkę ceny kupna; (iii) gdzie wada spowodowana jest przez kupującego i powstała w wyniku niewłaściwej manipulacji, montażu lub konserwacji towaru; (iv) gdy chodzi o wady spowodowane nadmiernym obciążeniem lub zastosowaniem produktu w warunkach dla niego niewłaściwych; (v) gdzie wada spowodowana jest przez kupującego i powstała w wyniku nieprawidłowego użytkowania, magazynowania lub nieprawidłowej konserwacji, sprzecznych z instrukcjami sprzedającego i producenta, lub w wyniku innej ingerencji kupującego lub uszkodzenia mechanicznego, lub (vi) wada powstała w wyniku zewnętrznego zdarzenia bez wpływu sprzedającego.

2.9 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli towar przewożony jest przez trzecią osobę (przewoźnika), to kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przed potwierdzeniem odbioru stan opakowania przesyłki (szczególnie taśm klejących), a w razie wątpliwości, czy przesyłka ma wady, kupujący upoważniony jest do odmówienia odbioru niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki. Kupujący na miejscu sporządzi z przewoźnikiem pisemny protokół uszkodzenia przesyłki, który obie strony poświadczą swoimi podpisami.

2.10 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że montaż lub zastosowanie nieoryginalnych części może spowodować utratę rękojmi lub wydłużonej gwarancji zapewnianej przez producenta oryginalnego towaru.

3 PRZEBIEG REKLAMACJI

3.1 Kupujący ma obowiązek zgłoszenia wady bez zbędnej zwłoki po tym, gdy miał możliwość obejrzenia towaru i mógł stwierdzić wadę z zachowaniem należytej staranności, oznaczając wadę, albo informując o tym, w jaki sposób się przejawia; w przeciwnym razie nie musi zostać uwzględnione prawo z tytułu wadliwego wykonania lub gwarancji jakości. Kupujący zobowiązany jest przed podpisaniem dokumentu dostawy przede wszystkim do rzetelnego obejrzenia towaru, czy nie posiada wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku, gdy kupujący, który nie jest konsumentem, nie sprawdzi towaru natychmiast po odbiorze, może skorzystać z prawa do reklamacji oczywistych wad tylko wówczas, gdy udowodni, że towar miał te wady już w momencie przeniesienia ryzyka szkody na towarze na kupującego.

3.2 Kupujący, który jest konsumentem, może złożyć reklamację u sprzedającego, w jego oddziale, gdzie możliwe jest przyjęcie reklamacji ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie także w jego siedzibie. Kupujący musi potwierdzić, że przysługuje mu prawo złożenia reklamacji, zwłaszcza datę kupna, przedstawiając dokument sprzedaży, karty gwarancyjnej, ewent. w inny wiarygodny sposób. Kupującemu następnie w razie składania reklamacji zaleca się załączenie do reklamowanego towaru podpisanego protokołu reklamacyjnego wraz ze szczegółowym opisem wady. Konsumentowi w okresie gwarancyjnym przysługuje prawo do bezpłatnego postępowania reklamacyjnego.

3.3 Kupującemu, który nie jest konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji u sprzedającego, wysyłając reklamowany towar na adres oddziału sprzedającego na własny koszt, ewentualnie przekazując go osobiście wraz z kopią dokumentu sprzedaży i podpisanym protokołem reklamacyjnym przedstawicielowi handlowemu sprzedającego; kupujący ma obowiązek potwierdzenia, że przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji, przedstawiając oryginał dokumentu sprzedaży oraz szczegółowego opisu wady towaru. Bez spełnienia warunków z poprzedniego zdania niniejszego artykułu, reklamacja kupującego, który nie jest konsumentem, nie zostanie uznana, a towar zostanie mu zwrócony na jego koszt.

3.4 Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek natychmiastowego podjęcia decyzji w sprawie reklamacji, w bardziej złożonych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Do tego okresu nie jest wliczany czas potrzebny do eksperckiej oceny wady. Sprzedający ma obowiązek wydania kupującemu potwierdzenia na piśmie, w którym poda datę i miejsce złożenia reklamacji, charakterystykę zgłaszanej wady, sposób rozpatrzenia reklamacji wymagany przez kupującego oraz sposób, w jaki zostanie kupujący powiadomiony o jej rozpatrzeniu; później sprzedający zobowiązany jest też do wydania potwierdzenia daty oraz sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia wykonania naprawy oraz czasu jej trwania, ewentualnie pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

3.5 Reklamacja, wraz z usunięciem wady, musi zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji, jeśli sprzedający nie uzgodni z kupującym w protokole reklamacyjnym, lub w inny sposób, dłuższego terminu.

3.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wymiany towaru w ramach rozpatrywania reklamacji nie biegnie nowy termin dla dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania, lub też z gwarancji jakości.

3.7 Okres dla dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania, lub też okres gwarancyjny, przedłużany jest o czas, przez jaki kupujący nie mógł właściwie użytkować towaru.

3.8 W przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem, nie zostaną zastosowane terminy wg artykułów 3.4 i 3.5 niniejszego regulaminu reklamacji, jednak sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w najkrótszym możliwym terminie, uwzględniając ekspercką ocenę towaru przez sprzedającego lub producenta.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Kupującemu przysługuje prawo do pozasądowego rozwiązywania ewentualnych sporów (ADR) z tytułu umowy ze sprzedającym, zgodnie z § 20d i nast. ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami, za pośrednictwem Czeskiej Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce) (www.coi.cz). Rozwiązywanie sporu konsumenckiego rozpoczynane jest na wniosek kupującego, który można złożyć pisemnie, ustnie do protokołu lub elektronicznie za pośrednictwem formularza online umieszczonego na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie wyklucza możliwości kupującego zwrócenia się ze swoim roszczeniem do właściwego sądu.

4.2 Do złożenia reklamacji może kupujący skorzystać z wzoru protokołu reklamacyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu reklamacji, a w postaci elektronicznej jest też dostępny na stronie internetowej sprzedającego www.zatechservis.pl oraz w formie papierowej w tradycyjnym sklepie sprzedającego.

4.3 Sprzedający może w dowolnym czasie zmieniać lub uzupełniać treść niniejszego regulaminu reklamacyjnego. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych z umów kupna zawartych przed obowiązywaniem nowego regulaminu reklamacji.

4.4 Niniejszy regulamin reklamacji wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać z dniem 29.07.2020 r.

Płać z nami online: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Cookies | Utworzył TRUE-DESIGN

Produkt dodany do koszyka