Wybierz markę i model

Kategoria

Warunki zakupów

WARUNKI HANDLOWE FIRMY ZATECHSERVIS S.R.O.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejsze warunki handlowe („warunki handlowe“) firmy zatechservis s.r.o. z siedzibą: Lidická 700/19, Veveří, kod pocztowy 602 00 Brno, REGON: 032 78 263, wpisanej w rejestrze handlowym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, dział C, wpis 84280 („sprzedający“) regulują z godnie z postanowieniem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny („kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna („umowa kupna“) zawartej między sprzedającym i osobą fizyczną - konsumentem („kupujący“).

1.2 Warunki handlowe stosowane będą odpowiednio także w przypadkach, gdy kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu artykułu 1.3 niniejszych warunków handlowych, z wyjątkiem postanowień artykułu 6.3 niniejszych warunków handlowych oraz wybranych postanowień regulaminu reklamacji.

1.3 Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawierając umowy kupna nie działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej, lub w ramach samodzielnego wykonywania jej zawodu. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub podmiot prawa, który zawierając umowę kupna wykonuje działalność zarobkową w ramach działalności gospodarczej lub w inny podobny sposób samodzielnie, na własny koszt i odpowiedzialność, z zamiarem działania w ten sposób systematycznie i w celu osiągnięcia zysku. Jeśli kupujący w swoim zamówieniu poda numer identyfikacyjny (REGON), przyjmuje w ten sposób do wiadomości, że obowiązują go zasady przedstawione w niniejszych warunkach handlowych dla przedsiębiorców i nie mają dla niego zastosowania reguły odnoszące się tylko do konsumentów.

1.4 Zawarcie umowy kupna odbywa się (i) w sposób zdalny, w tym w środowisku sklepu internetowego sprzedającego, działającego na stronie internetowej umieszczonej pod adresem internetowym www.zatechservis.pl („strona internetowa“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej („interfejs internetowy sklepu“) lub (ii) osobiście w tradycyjnym sklepie na terenie Republiki Czeskiej.

1.5 Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków handlowych można uzgodnić indywidualnie w formie pisemnej, w trakcie zawierania umowy kupna. Odbiegające ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo względem postanowień warunków handlowych.

1.6 Postanowienia niniejszych warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe sporządzane są w języku czeskim.

1.7 Sprzedający może jednostronnie zmieniać lub uzupełniać treść niniejszych warunków handlowych. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych w trakcie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

2.Zawarcie umowy kupna

2.1 W przypadku zakupu towaru w sposób zdalny (szczególnie za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu lub na podstawie komunikacji telefonicznej lub e-mailowej) następuje zawarcie umowy wraz z akceptacją zamówienia przez sprzedającego, przy czym za taką akceptację uważane jest wysłanie towaru przez sprzedającego do kupującego, lub wyraźna akceptacja wniosku o zawarcie umowy kupna ze strony sprzedającego za pośrednictwem e-mailu lub telefonu. W przypadku, gdy do następnego dnia roboczego nie dojdzie do akceptacji danego zamówienia towaru ze strony sprzedającego, obowiązuje, że kupujący nie jest już związany zamówieniem.

2.2 W przypadku zakupu towaru bezpośrednio w tradycyjnym sklepie następuje zawarcie umowy kupna wraz z zapłatą za towar lub jego odbiorem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lub w momencie podpisania zamówienia przez kupującego.

2.3 Ryzyko szkody na rzeczy przeniesione zostaje wraz z odbiorem towaru przez kupującego.

2.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna z kupującym, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o osobę, która wcześniej w rażący sposób naruszyła umowę kupna lub niniejsze warunki handlowe, lub o osobę, która zalega z uiszczeniem zobowiązań należnych sprzedającemu.

3.CENA TOWARU ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Cena sprzedaży dla kupującego, który jest konsumentem, podawana jest zawsze wraz z wszystkimi podatkami i opłatami.

3.2 Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru zgodnie z umową kupna może kupujący zapłacić sprzedającemu w sposób ustalony w zamówieniu, lub też w potwierdzeniu zamówienia, zawsze w zależności od aktualnych możliwości sprzedającego, rodzaju oraz ilości zamówionego towaru. Sprzedający ma prawo żądania od kupującego wpłacenia zaliczki na zamówiony towar.

3.3 Wraz z ceną sprzedaży kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz sprzedającego również kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej kwocie, ewentualnie innych kosztów wybranych usług (ubezpieczenie, itp.), zgodnie z tym, w jaki sposób kupujący określił je w zamówieniu.

3.4 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem, cena kupna płatna jest przy odbiorze. W przypadku płatności bezgotówkowej cena sprzedaży płatna jest w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy kupna; w przypadku zwłoki w uiszczeniu ceny sprzedaży sprzedający upoważniony jest do odstąpienia od stosownej umowy kupna.

3.5 W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży przelewem na rachunek sprzedającego podając jednocześnie symbol zmienny płatności; dane te zostaną w ramach potwierdzenia zamówienia (w przypadku zakupu w sposób zdalny) przesłane kupującemu na przekazany adres poczty elektronicznej. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny sprzedaży uznaje się za zrealizowane w momencie zaksięgowania jej na rachunku sprzedającego.

3.6 Sprzedający wystawi kupującemu w związku z płatnością (gotówkową lub bezgotówkową) dokonaną na podstawie umowy kupna dokument fiskalny - fakturę VAT. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług w wysokości zgodnej z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej. Dokument fiskalny - fakturę VAT wystawi sprzedający kupującemu dopiero po uiszczeniu ceny kupna towaru (lub jego części w przypadku zaliczki)wraz z wszystkimi wymogami wynikającymi z przepisów prawnych dotyczących ewidencji utargu. W przypadku zakupu towaru w sposób zdalny prześle sprzedający dokument fiskalny - fakturę VAT w formie elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej; elektroniczny dokument fiskalny - faktura VAT jest też dostępny do pobrania na koncie użytkownika (patrz artykuł 6.1 niniejszych warunków handlowych).

4.TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

4.1 Transport towaru z zwartej umowy kupna, jeśli nie następuje odbiór towaru bezpośrednio w miejscu tradycyjnego sklepu sprzedającego, realizowany jest w sposób, jaki kupujący wybrał w trakcie procesu zamówienia, o ile strony nie uzgodnią między sobą inaczej.

4.2 W przypadku, gdy sposób transportu/dostawy uzgodniono na podstawie szczególnego wymagania kupującego, ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z taki sposobem transportu ponosi kupujący.

4.3 Jeśli sprzedający ma zgodnie z umową kupna obowiązek dostarczenia towaru na miejsce określone przez kupującego, to kupujący ma obowiązek odbioru towaru podczas dostawy.

4.4 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest powtórne lub inne doręczenie towaru, niż uzgodniono, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym doręczaniem towaru, lub też kosztów związane z innym sposobem doręczenia.

4.5 Jeśli sprzedający dostarczy inny towar, niż zamówiono, lub jeśli dostarczy towar uzgodniony w umowie, lecz w innej ilości, to kupujący upoważniony jest do odmówienia odbioru takiego towaru.

4.6 W przypadku wyboru osobistego odbioru zamówionego towaru kupujący musi zawsze poczekać na doręczenie e-mailu potwierdzającego, zawierającego wezwanie do odbioru towaru. Przed wysłaniem takiego wezwania towaru nie można będzie odebrać. Towar będzie w miejscu odbioru do dyspozycji przez 3 dni robocze od dnia wysłania wezwania do jego odbioru.

4.7 Przekazanie towaru może nastąpić dopiero po zapłacie ceny sprzedaży, o ile w konkretnym przypadku sprzedający i kupujący nie uzgodnili inaczej.

4.8 Po odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu nienaruszenia opakowań towaru, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, do powiadomienia o tym stosownego przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieupoważnioną ingerencję w przesyłkę kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika; w takim przypadku sporządzi z przewoźnikiem lub przekazującym stosowny protokół. Podpisując protokół odbioru, dokument dostawy lub podobne dokumenty kupujący poświadcza, że przesyłka towaru spełnia wszystkie warunki i wymogi, a ewentualna reklamacja z tego powodu nie może zostać uwzględniona. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez przewoźnika i takie wady nie są uważane za wady objęte gwarancją. 

4.9 Pozostałe prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą być uregulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedającego, lub też stosownego przewoźnika, z którymi kupującego wcześniej zapoznano.

5.PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA i gwarancja jakości

5.1 Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulowane są przez stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawne (zwłaszcza przez postanowienia § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 oraz § 2161 - 2174 kodeksu cywilnego oraz przez ustawę nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami).

5.2 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady oraz gwarancją jakości reguluje regulamin reklamacji sprzedającego.

6.niektóre specyficzne cechy sprzedaży towaru za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu

6.1 KONTO UŻYTKOWNIKA

6.1.1 Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej może kupujący wchodzić na swój interfejs użytkownika („konto użytkownika“). Za pośrednictwem swojego interfejsu użytkownika może kupujący zamawiać towar. W celu aktywacji konta użytkownika konieczne jest wypełnienie wszelkich pól obowiązkowych formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zgody w niniejszymi warunkami handlowymi oraz warunkami przetwarzania danych osobowych wymienionymi w Zasadach przetwarzania danych osobowych.

6.1.2 Podczas rejestrowania się na stronie internetowej oraz podczas zamawiania towaru kupujący zobowiązany jest do podawania wszystkich danych prawidłowo i zgodnie z prawdą. Kupujący ma obowiązek aktualizacji danych przedstawionych na koncie użytkownika w razie ich jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru traktowane są przez sprzedającego jako aktualne i prawidłowe.

6.1.3 Dostęp do konta użytkownika chroniony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do dostępu do jego konta użytkownika. Kupujący nie jest upoważniony do umożliwienia korzystania z konta użytkowania osobom trzecim.

6.1.4 Sprzedający upoważniony jest do zlikwidowania konta użytkownika, w przypadku, gdy (i) kupujący nie korzysta z jego konta użytkownika przez okres trwający powyżej 48 miesięcy, (ii) informacje wprowadzone przez kupującego są celowo nieprawdziwe, (iii) lub w przypadku, gdy kupujący naruszy jego obowiązki wynikające z umowy kupna oraz niniejszych warunków handlowych.

6.1.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne przez cały czas, szczególnie ze względu na konieczną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedającego, ewent. konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedającego osób trzecich.

6.2 Zamawianie towaru za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu

6.2  

6.2.1 Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem jego konta użytkownika.

6.2.2 W przypadku, gdy umożliwia to interfejs internetowy sklepu, kupujący może zamawiać towar także bez rejestracji bezpośrednio na interfejsie internetowym sklepu. W celu realizacji zakupu konieczne jest wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych formularza zamówienia, a podczas każdego poszczególnego zakupu potwierdzenie zgody z niniejszymi warunkami handlowymi oraz warunkami przetwarzania danych osobowych wymienionymi w Zasadach przetwarzania danych osobowych.

6.2.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ma obowiązku w uzasadnionych przypadkach zawarcia umowy kupna dotyczącej oferowanego towaru. Postanowienie § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

6.2.4 Kupujący przyjmuje też do wiadomości, że prezentacja towaru na interfejsie internetowym sklepu ma jedynie charakter poglądowy.

6.2.5 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze wraz z podaniem cen poszczególnych towarów. Ceny towaru obowiązują przez okres ich wyświetlania na interfejsie internetowym sklepu, co nie narusza postanowienia artykułu 6.2.16 niniejszych warunków handlowych. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedającego do zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

6.2.6 Interfejs internetowy sklepu zawiera też informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru, w tym sposobu doręczenia towaru. Informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru przedstawione na interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar dostarczany jest w ramach terytorium Republiki Czeskiej. Doręczanie poza terytorium Republiki Czeskiej może być realizowane wyłącznie na podstawie indywidualnego uzgodnienia sprzedającego z kupującym.

6.2.7 W celu zamówienia towaru kupujący wypełni/potwierdzi formularz zamówienia na interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

(a)    zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący wkłada do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu);

(b)    sposobie uiszczenia ceny kupna towaru, dane dotyczące wymaganego sposobu doręczenia zamawianego towaru;

(c)    informacje o kosztach związanych z dostawą towaru oraz

(d)    niniejszych warunkach handlowych i warunkach przetwarzania danych osobowych przedstawionych w Zasadach przetwarzania danych osobowych.

6.2.8 Interfejs internetowy sklepu umożliwia kupującemu przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu sprawdzenie i zmianę danych, które wpisał w zamówieniu, również pod względem możliwości weryfikowania i poprawiania przez kupującego błędów powstałych podczas wpisywania danych w zamówieniu.

6.2.9 Kupujący przed wysłaniem zamówienia jest też zapoznany z ostateczną ceną zakupu, która obejmuje sumę cen wybranego towaru umieszczonego w koszyku, wraz ze wszystkimi powiązanymi usługami, podatkami lub innymi opłatami oraz ceną dostawy tego towaru.

6.2.10 Zamówienie, lub też propozycję zawarcia umowy kupna, kupujący wyśle sprzedającemu klikając przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE“. Dane wymienione w zamówieniu sprzedający uważa za prawidłowe.

6.2.11 Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi ten fakt sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu („adres elektroniczny kupującego“), przy czym potwierdzenie to nie stanowi akceptacji propozycji zawarcia umowy kupna w rozumieniu artykułu 2.1 niniejszych warunków handlowych.

6.2.12 Sprzedający zawsze upoważniony jest w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, przewidywane koszty transportu/dostawy) do poproszenia kupującego przed zawarciem umowy kupna o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie).

6.2.13 Kupujący ma prawo anulowania zamówienia (jej zmieniania i korygowania), a więc odwołania swojej propozycji zawarcia umowy kupna, bez jakichkolwiek sankcji aż do momentu zaakceptowania propozycji zawarcia umowy kupna w rozumieniu artykułu 2.1 niniejszych warunków handlowych.

6.2.14 Sprzedający upoważniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia, które zostało bez zgody sprzedającego złożone zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi, lub do jego zwrócenia kupującemu w celu uzupełnienia oraz wyznaczenia w tym celu adekwatnego terminu. Jego bezskuteczny upływ skutkuje tym, że zamówienie kupującego uważane jest za zamówienie, którego nigdy nie doręczono.

6.2.15 Aby wykluczyć wątpliwości przyjmuje się, że umowa kupna nie została zawarta, jeśli zamówienie kupującego nie zostało przez sprzedającego przyjęte, lub zostało przyjęte z zastrzeżeniem.

6.2.16 Sprzedający zastrzega sobie prawo niedostarczenia kupującemu zamówionego towaru w wyjątkowych przypadkach, a zwłaszcza w przypadku, gdy interfejs internetowy sklepu omyłkowo podawał ewidentnie błędne lub niestandardowe dane, szczególnie na temat wybranego towaru, jego ceny lub terminu dostawy, ewent. jeśli towar wyprzedano i jest u dostawcy trwale niedostępny. Sprzedający zobowiązuje się w takich przypadkach do zwrócenia kupującemu kwoty uiszczonej na podstawie umowy kupna.

6.2.17 Zawierając umowę kupna kupujący (czy to z rejestracją, czy też bez rejestracji) wyraża zgodę na niniejsze warunki handlowe i oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z niniejszymi warunkami handlowymi przed jej zawarciem. Niniejsze warunki handlowe dostępne są dla kupującego w dowolnym momence pod następującym adresem: www.zatechservis.pl i są też przesyłane kupującemu w załączniku e-mailu wraz z potwierdzeniem przyjęcia (akceptacją) zamówienia w rozumieniu artykułu 2.1 niniejszych warunków handlowych.

6.2.18 Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej podczas zawierania umowy kupna. Koszty powstałe w przypadku zastosowania środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący sam.

6.2.19 Informacje o realizowanych zamówieniach i zawartych umowach kupna archiwizowane są na interfejsie internetowym sklepu, co najmniej przez okres pięciu lat od ich zawarcia, najdłużej jednak przez okres zgodny ze stosownymi przepisami prawnymi. Informacje te nie są dostępne dla stron trzecich.

6.3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA PRZEZ KUPUJĄCEGO-KONSUMENTA   

6.3.1   Kupujący, który jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, nie można, między innymi, odstąpić od umowy kupna w zakresie dostawy towaru, który zmodyfikowano zgodnie z życzeniami kupującego.

6.3.2   Jeżeli nie chodzi o przypadek przedstawiony w artykule 6.3.1 warunków handlowych lub o inny przypadek, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie można odstąpić od umowy kupna, kupującemu, zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna, w ciągu 14 dni od odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest klika rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten rozpoczyna bieg w dniu odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane sprzedającemu w formie pisemnej, w terminie podanym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna może skorzystać ze wzoru formularza udostępnionego przez sprzedającego, stanowiącego załącznik do niniejszych warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna może kupujący wysłać, między innymi, na adres oddziału sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego podany w formularzu.

6.3.3   W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z artykułem 6.3.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje od początku rozwiązana. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia kupującego od umowy. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, to ponosi on koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również w przypadku, gdy towar nie może zostać zwrócony normalnie za pośrednictwem poczty, ze względu na jego charakter.

6.3.4   W razie odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 6.3.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci środki pieniężne, tj. cenę towaru, wraz z kosztami dostawy towaru, przyjęte od kupującego, w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedający przyjął je od kupującego. Jeśli kupujący wybrał inny, niż najtańszy sposób dostawy towaru, jaki sprzedający oferuje, sprzedający zwróci kupującemu koszty dostawy towaru tylko w kwocie odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru. Sprzedający jest też upoważniony do zwrotu świadczenia zrealizowanego przez kupującego już podczas zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i nie powstaną w wyniku tego kolejne koszty dla kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu przyjętych środków pieniężnych kupującemu, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

6.3.5   W razie odstąpienia od umowy kupna jedynie w stosunku do części zamówienia (do niektórych pozycji towaru) sprzedający upoważniony jest do zwrotu kupującemu tylko proporcjonalnej części łącznych kosztów dostawy towaru pod warunkiem, że jest w stanie jednoznacznie określić, że łączne koszty dostawy towaru byłyby niższe, gdyby sprzedający dostarczył tylko towar, w przypadku którego nie nastąpiło odstąpienie od umowy.

6.3.6   Kupujący ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości towaru w przypadku, gdy z towarem obchodził się w inny sposób, niż zalecany, uwzględniając jego charakter i właściwości, a obniżenie wartości towaru nastąpiło w wyniku takiego traktowania. Jeśli sprzedający stwierdzi, że doszło do zużycia lub uszkodzenia towaru z przyczyn leżących po stronie kupującego, upoważniony jest w razie odstąpienia od umowy przez kupującego do zwrotu środków pieniężnych zgodnie z artykułem 6.3.4 warunków handlowych pomniejszonych o kwotę odpowiadającą takiemu obniżeniu wartości towaru.

6.3.7   W przypadku, gdy kupujący zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego upoważniony jest do odstąpienia od umowy kupna, sprzedający także upoważniony jest do odstąpienia od umowy kupna w dowolnej chwili, aż do momentu odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku zwróci sprzedający kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na rachunek podany przez kupującego.

6.3.8   Jeśli wraz z towarem kupującemu przekazany jest prezent, to umowa darowizny między sprzedającym i kupującym zawarta jest pod warunkiem, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu traci ważność, a kupujący ma obowiązek zwrócenia sprzedającemu wraz z towarem także otrzymanego prezentu.

6.3.9   Postanowienia tego artykułu 6.3 mają analogiczne zastosowanie także do stosunków między sprzedającym i kupującym wynikające z umowy kupna zawieranej w sposób zdalny, poza środowiskiem interfejsu internetowego sklepu.

7.POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

7.1 Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.

7.2 Rozpatrywanie skarg zapewnia sprzedający za pośrednictwem adresu elektronicznego info@zatechservis.cz. Informację o rozpatrzeniu skargi kupującego prześle sprzedający na adres elektroniczny kupującego.

7.3 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z umowy kupna właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce), z siedzibą: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, strona internetowa: http://www.coi.cz. Platformę do rozwiązywania sporów na żywo, znajdującej się na adresie internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr wykorzystać można podczas rozstrzygania sporów między sprzedającym i kupującym, który jest konsumentem, wynikających z umowy kupna zawartej za pomocą środków elektronicznych.

7.4 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), z siedzibą: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest miejscem kontaktu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Sprzedający w celu wykonywania umowy kupna przetwarza dane osobowe kupującego, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (UE) 2016/679, ustawą nr 110/2019 Dz.U., w sprawie przetwarzania danych osobowych, oraz z innymi nawiązującymi lub wykonawczymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Takie dane obejmują szczególnie dane, które kupujący przekaże podczas zawierania umowy kupna Lub w ramach wzajemnej komunikacji ze sprzedającym.

8.2 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarto w odrębnym dokumencie Zasady przetwarzania danych osobowych, który jest częścią każdej umowy kupna.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Wszelkie dane techniczne na stronie internetowej podane są przez producenta danego towaru.

9.2 Kupujący, który jest przedsiębiorcą, przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z postanowieniem § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

9.3 Jeśli stosunek wynikający z umowy kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony ustalają, że podlega on prawu czeskiemu. Powyższe nie narusza praw konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

9.4 Jeśli któreś z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, to nieważne postanowienie zastąpione zostanie przez postanowienie, którego znaczenie jest możliwie bliskie nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień.

9.5 Załącznikami do warunków handlowych są wzór formularza odstąpienia od umowy kupna oraz regulamin reklamacji.

9.6 Aktualne dane kontaktowe sprzedającego znajdują się na stronie internetowej.

 

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać z dniem 29.07.2020 r.

Płać z nami online: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Cookies | Utworzył TRUE-DESIGN

Produkt dodany do koszyka